Administratorem danych osobowych dla Najemców narzędzi jest Wypożyczalnia Elektronarzędzi FHU SigmaRental RENATA NIEDŹWIEDŹ z siedzibą w Olchowej numer domu: 190K 39-127 Będziemyśl. NIP: 9191795505, nr REGON: 382465600 Forma prawna: Indywidualna działalność gospodarcza. (dalej zwana Wynajmującym).


RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018r. RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.


Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak:  Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f) RODO), której Najemca jest stroną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania  umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. 


Najemca ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– przenoszenia danych
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy  w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na: 
–  dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu)
– zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży. 


Dane klientów SigmaRental:

  • nie podlegają profilowaniu
  • nie podlegają utrwalaniu i tworzeniu baz danych
  • nie są przekazywane podmiotom drugim
  • nie są procesowane i podprocesowane na rzecz innych podmiotów