603463845

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU SigmaRental Renata Niedźwiedź, NIP: 919-179-55-05 REGON: 382465600, adres: Olchowa 190K, 39-127 Będziemyśl, zwany dalej Administratorem.

2. Kategorie danych osobowych

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
• dane identyfikacyjne,
• dane adresowe,
• dane kontaktowe.
dotyczących Pana/Pani.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia umowy wynajmu sprzętu lub do działań windykacyjnych w przypadku ewentualnego powstania zadłużenia. Pani/Pana dane mogą być udostępnione stronie trzeciej upoważnionej do prowadzenia dokumentacji księgowej.

4. Podstawy prawne

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia.

5.   Źródło pochodzenia danych osobowych
Poniższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do sporządzenia umowy wynajmu. Administrator mógł pozyskać Pani/Pana dane osobowe także z powszechnie dostępnych źródeł, między innymi: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej , za pośrednictwem strony internetowej , itp.

6. Przysługujące prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane a po tym czasie jeszcze przez 5 lat.